รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2556