ครูวนิดา สายมี
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

                            รายชื่อผู้ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" จำนวน 13 ท่านดังนี้
1. ครูสุพรรณา  สัจจเสนีย์          2. ครูเอกราช  สมบูรณ์              3. ครูนุจรี  พันจริต                 
4. ครูศิริพร  ภู่แสนสะอาด          5. ครูประทุม  ศิริรักวงษา         6. ครูปั้นทรัพย์  รักชาติ
7. ครูเพ็ญณี  รุ่งเช้า                   8. ครูวันทนี  พฤกษ์ธาราธิกูล    9. ครูเพ็ญจันทร์  ดวงดาว
10. ครูปัญญา  มนต์คล้ำ          11. ครูวนิดา  สายมี                12. ครูเสาวดี  โพธิ์งาม
13. ครูแสงหล้า  อัศวบัญญัติกุล
รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระ ประจำปี พ.ศ.2556

รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปีการศึกษา 2556

ครูเอกราช สมบูรณ์
ครูเพ็ญจันทร์ ดวงดาว
รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัด
ครูปัญญา มนต์คล้ำ
ครูนุจรี พันจริต
ครูสุพรรณา สัจจเสนีย์
รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับประเทศ

 

 

รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2556
รางวัล " คุรุสดุดี "
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2557
ครูเอกราช สมบูรณ
ครูสุพรรณา สัจจเสนีย์
กลุ่มสาระภาษาไทย
ครูนุจรี พันจริต
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูวันทนี พฤกษ์ธาราธิกูล
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2556