อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
โรงเรียนอนุชนศึกษา ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2

****** นักเรียนเข้าใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท (ครั้งเดียว)