อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
โรงเรียนอนุชนศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

ค่าธรรมเนียมการเรียน
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
บริบาล
อนุบาล 1 - 3
ประถม 1 - 6
มัธยม 1 - 3
เบิกไม่ได
เบิกได
เบิกไม่ได
เบิกได
เบิกไม่ได
เบิกได
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2,100
2,100
2,400
2,100
2,100
1,650
1,650
2. ค่าภาษาอังกฤษและจีน
1,100
1,100
1,100
-
-
-
-
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนรู้
400
400
400
-
-
-
-
4. สระว่ายน้ำ
400
400
400
400
400
400
400
5. ค่าอาหารกลางวัน
1,200
1,200
1,200
-
-
-
-
6. ค่าข้อสอบ
200
200
200
250
250
250
250
7. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
-
500
500
500
500
500
500
8. ค่าภาษาอังกฤษ(ครูต่างชาติ)
-
-
-
1,400
1,400
1,400
1,400
9. ค่าเรียนภาษาจีน (ครูจีน)
-
-
-
300
300
300
300
10. ค่าบำรุงห้องสมุด
-
-
-
200
200
200
200
รวม
5,400
5,900
6,200
5,150
5,150
4,700
4,700

                                    หมายเหตุ

                                  - นักเรียนเข้าใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท (ครั้งเดียว)

                                  - แผนการเรียนพิเศษโครงการ IEP เพิ่ม 5,000 บาท ทุกชั้นเรียน/เทอม

                                  - ค่าประกันอุบัติเหตุทุกชั้นเรียน 200 บาท/ปีการศึกษา

                                  - ค่านมชั้นบริบาล 600 บาท/เทอม (ไม่ได้รับเงินอุดหนุนอาหารเสริมนม)