อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
โรงเรียนอนุชนศึกษา ปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ 1

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 2

****** นักเรียนเข้าใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท (ครั้งเดียว)