โรงเรียนอนุชนศึกษา     เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน เดิมตั้งอยู่เลขที่ 23/1 หมู่ 4 ถนนแสงชูโตสายเก่า ตำบลท่าเรือ  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2506 และได้รับใบอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2507 สามารถรับนักเรียนได้ 250 คน โดยการบริหารงานของนางยุพิน ทรัพย์เย็น
เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่

             วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2532    ทางสังฆมณฑลราชบุรีได้ซื้อกิจการและใบอนุญาตต่าง ๆ มาดำเนินการแทน
และได้โอนกิจการเข้ามาอยู่ในเครือคาทอลิก   สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  โดยมีบาทหลวงประสงค์  ยนปลัดยศ เป็นผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้จัดการ และนายสยาม ป้องกัน  เป็นครูใหญ่ มีครู 21 คน และ นักเรียน 566 คน

            ปีการศึกษา 2533 มีนักเรียน 568 คน ครู 27 คน
             ต่อมาโรงเรียนอนุชนศึกษา   ได้ซื้อที่ดินจำนวน 12 ไร่  และสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่บริเวณ เลขที่ 1/1 ถนนคลองชลประทานฝั่งซ้าย  ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยสร้างอาคารสำหรับระดับ
ประถมศึกษา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ศิลาฤกษ์สำหรับอาคารหลังใหม่นี้ได้รับการเสก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 โดยพระสังฆราชยอห์นบอสโก มนัส จวบสมัย และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน
เพื่อให้ทันสำหรับเปิดปีการศึกษา จำนวน 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน 18 ห้องเรียน และก่อสร้างจนแล้วเสร็จในเวลา
ต่อมา เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จึงไดทำการก่อสร้างอาคารสำหรับแผนกอนุบาล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 ชั้น  จำนวน 16 ห้องเรียนขึ้น สร้างโรงอาหาร  โรงครัว และห้องน้ำ
            โรงเรียน ได้รับอนุญาตให้ย้ายกิจการโรงเรียนมาอยู่แห่งใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็่จ ตามใบอนุญาตเลขที่ 89/2534 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2534 เป็นต้นมา    มีครู 33 คน นักเรียนประถมศึกษาจำนวน 478 คน และอนุบาลจำนวน 402 คน รวม 880 คน 
              ปีการศึกษา 2536   ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมด้านหน้าอาคารอนุบาล จำนวน 3 ไร่ เพื่อทำสนามเด็กเล่นและที่วิ่งเล่น ออกกำลังกาย นอกจากนี้ได้สร้างทางเข้าอาคารอนุบาล (ประตู 3) เป็นถนนลูกรัง เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาจราจร
              ปีการศึกษา 2537  สร้างศาลาการเรียนรู้ด้านหน้าอาคารอนุบาล และทำการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการ ราดยางแอสฟัลท์แทน ได้ทำการต่อเติมบ้านพักและห้องทำงานซิสเตอร์
              ปีการศึกษา 2538  ขออนุญาตเปลี่ยนตราประจำโรงเรียนตามใบอนุญาตเลขที่ กจ.0327/3564
              ปีการศึกษา 2539  สร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับประถม จำนวน 1 ห้อง ประกอบด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง
              ปีการศึกษา 2540 บาทหลวงประสงค์ ยนปลัดยศ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวีรศิลป์ โดยมีบาทหลวงสุรพล นันทพรพิสุทธิ์ มาบริหารในตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ มีบาทหลวงปรีชา พลอยจินดา เป็นครูใหญ่
              ปีการศึกษา 2541  โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก จึงได้เพิ่มชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จากเดิมจำนวน 3 ห้อง เพิ่มเป็น 4 ห้อง
              ปีการศึกษา 2542  ในปีการศึกษานี้ได้ทำการต่อเติมโรงอาหารให้กว้างขวางและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
และครูที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้สร้างศาลาสำหรับผู้ปกครองรอรับนักเรียนที่หน้าประตู 1 นอกจากนี้ยังได้สร้าง
ห้องคหกรรมและห้องพลศึกษา-ลูกเสือ ด้านริมกำแพงสนามฟุตบอล แผนกอนุบาลได้ทำการปรับปรุงห้องเรียนให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ด้วยการวาดภาพบนฝาผนังห้อง ได้สร้างห้องคอมพิวเตอร์สำหรับแผนกอนุบาล โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 20 เครื่อง
             ทางมิสซังราชบุรีได้อนุมัติให้ก่อสร้างบ้านพักสำหรับพระสงฆ์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ประกอบด้วย
ห้องนอน 4 ห้อง ห้องทำงาน 1 ห้อง ห้องรับแขก 1 ห้อง ห้องอาหาร 1 ห้อง ห้องน้ำ/สุขา 7 ห้อง ได้ทำการก่อสร้างจนแล้ว
เสร็จ และทำพิธีเสกโดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย
             ปีการศึกษา 2543  ได้ทำการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์  ห้อง Sound Lab   ห้องนาฏศิลป์- จริยศึกษา
ห้องโสตทัศนศึกษา ทำป้ายชื่อโรงเรียนทางเข้าด้านหน้าโรงเรียน ปรับปรุงทัศนียภาพด้านนอกกำแพงด้วยการวาดภาพ
การละเล่นของเด็กไทย ด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นความเอาใจใส่และการสอนแบบมืออาชีพ อาคารเรียนและ
บริเวณโดยรอบได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน จนได้รับความไว้วางใจและความศรัทธาจากท่านผู้ปกครอง
              ปีการศึกษา 2544 บาทหลวงสุรพล นันทพรพิสุทธิ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนดรุณา ราชบุรี โดยมี
บาทหลวงธาดา พลอยจินดา มาดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโดยมี บาทหลวงปรีชา พลอยจินดา
ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ ในปีนี้ได้ปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารเรียนแผนกประถมให้ดูโล่งและกว้างขวางขึ้นได้ปรับปรุง
ห้องสมุดใหม่ โดยทำพิธีเปิดเมื่อวันที่26 มิถุนายน 2544 และแผนกอนุบาลได้สร้างหลังคาโค้งคลุมสนามเด็กเล่น
ด้านหน้าอาคารเรียน
              ปีการศึกษา 2545 ปรับปรุงที่ดื่มน้ำสำหรับนักเรียนและเวทีการแสดงในโรงอาหาร
              ปีการศึกษา 2546 สร้างและปรับปรุงห้องประกอบการระดับประถม ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรีไทย-สากลและปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล ที่นั่งหน้าอาคารเรียนอนุบาล
              ปีการศึกษา 2547 ได้เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 2 ซึ่งในปีนี้มีนักเรียน ทั้งหมด 1,539 คน มีครูจำนวน 67 คน ครูต่างชาติ 1 คนและบุคลากรสนับสนุนจำนวน 14 คน  
โรงเรียนได้ ปรับปรุงและขยายบริเวณโรงอาหาร   สร้างหลักไม้เลื้อยหน้าอาคารเรียน ระดับประถม
และเพิ่มเรือนนั่งพัก สำหรับนักเรียนเพื่อนั่งพักผ่อน
            ปีการศึกษา 2549 ดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1- ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี บาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 1,903 คน มีครูจำนวน
74 คน ครูต่างชาติ 2 คนและบุคลากรสนับสนุนจำนวน 15 คน ทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงตกแต่งสวนหย่อม
หน้าแม่พระและสร้างอาคารเรียน มารีอา 4 ชั้นหลังใหม่ เพื่อใช้เป็นสถานศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 - 3
           ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนได้ดำเนินการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ครูใหญ่ มีครูจำนวน  68  คน    บุคลากรสนับสนุน  21  คน มีนักเรียนจำนวน  1,967  คน ได้เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นบริเวณอาคารประถมศึกษาและทาสีตัวอาคาร  เปลี่ยนเครื่องเล่นสนามที่อาคารอนุบาล  ขยายห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  จากเดิม 3 ห้อง เป็น 4 ห้อง
           ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีบาทหลวงเสกสิฐ   
เล้ากิจเจริญ   ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการมีครูจำนวน  67 คน  บุคลากรสนับสนุน  16 คน มีนักเรียนจำนวน1,975คน ในปีนี้ได้มีการดำเนินการก่อสร้างหลังคาหน้าอาคารประถมพร้อมทั้งปูกระเบื้อง
พื้นหน้าอาคารประถมเพิ่มเติม และได้ซื้อคอมพิวเตอร์-โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
อนุบาลและสำหรับครูผู้สอนในทุกระดับ
           ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีบาทหลวงเสกสิฐ   เล้ากิจเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มีครูจำนวน
 85 คน  บุคลากรสนับสนุน 15  คน  มีนักเรียนจำนวน   1,910 คน ในปีนี้ได้มีการดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์  สำหรับการเรียนการสอนของสำหรับครูผู้สอนในทุกระดับ จัดทำเครื่องเล่นที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับ
นักเรียนอนุบาล
           ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นปฐมวัย 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยมีบาทหลวงเสกสิฐ  
เล้ากิจเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มีครูจำนวน  79   คน  บุคลากรสนับสนุน  15  คน     มีนักเรียนจำนวน   1,850   คน  ในปีนี้ ได้มีการดำเนินการสร้างห้องน้ำจำนวน  10  ห้อง  จัดสร้างซุ้มแม่พระ  ปูตัวหนอนบริเวณสนามเครื่องเล่นในระดับปฐมวัย และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโบสถ์
            ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยมีบาทหลวงเสกสิฐ เล้ากิจเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มีนักเรียนจำนวน  1,750  คน ได้มีการดำเนินการสร้างห้องน้ำเพิ่มในระดับอนุบาล ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ดำเนินการสร้างอนุเสาวรีย์พระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนด้านหน้าอาคารอนุบาล
           ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นปฐมวัย 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ
           ด้านการจัดการเรียนการสอน
           - ได้ทำการปรับเปลี่ยนคาบเรียนจาก 7 คาบ เป็น 8 คาบ/วัน ในระดับอนุบาลโรงเรียนได้จัดคาบเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติมากขึ้น
           - เริ่มการจัดการเรียนกาสอน Project Approach ในระดับก่อนประถมศึกษา
           - เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
           ด้านการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
           - สร้างโดมหน้าอาคารประถมศึกษา พร้อมทั้งเวที พื้นคอนกรีตขัดมัน เพื่อใช้ในการจัดงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
           - ปรับปรุงห้องธุรการ-การเงิน ให้ทันสมัยและมีบรรยากาศของการทำงาน
           - ปรับปรุงห้องพยาบาลทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
           - จัดทำห้องสำหรับครูจัดทำเอกสารโรงเรียน เพื่อรองรับการประเมินต่าง ๆ
           - ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนหน้าอาคารประถมจากถนนราดยางเป็นคอนกรีต พร้อมทั้งวางระบบท่อระบายน้ำ
           - ปูกระเบื้องพื้นภายในโดมหน้าอาคารอนุบาล
           - ปรับปรุงอาคารอนุบาลด้วยการทาสีอาคารภายนอก
           - ต่อเติมหลังคาโดมอนุบาลให้ยื่นออกไปครอบถนน เพื่อให้นักเรียนขึ้น-ลงรถในเวลาฝนตก
           - สร้างหลังคาด้านข้างวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด โดยเชื่อมต่อกับโรงอาหาร
           ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นปฐมวัย 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยมี บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ
           ด้านการจัดการเรียนการสอน
           - โรงเรียนเปิดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรงในทุกระดับ
           - ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้เรียนและฝึกฝนทักษะการสนทนาภาษากับครูต่างชาติ
ชาวตะวันตกเจ้าของภาษา โดยเพิ่มคาบเรียนเป็น 4 คาบ/สัปดาห์
            - จัดการเรียนการสอนดนตรีสากลสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 เรียนอูคูเลเล่ ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนกีต้าร์
            - เริ่มการเรียนการสอนในรูปแบบ Project Approach ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3
            ด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
            - ปรับปรุงห้องสุขาสำหรับแผนกประถมศึกษา และสร้างที่แปรงฟัน ล้างมือด้านข้างห้องสุขา
            - สร้างห้องอาบน้ำ ห้องสุขา และที่แปรงฟัน ล้างมือสำหรับแผนกก่อนประถมศึกษา
            - สร้างสำนักงานพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณทางเข้าประตู 1
            - สร้างป้ายวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ บริเวณกำแพงประตู 1
            - บูรณะวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ดทั้งภายในและภายนอก สำหรับการฉลอง 25 ปี ของวัด
            - จัดทำห้องทำงานครูต่างชาติ
            - จัดทำห้อง Multi Media จำนวน 2 ห้อง สำหรับแผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
            - ปรับปรุงอนุเสาวรีย์แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ดภายในส่วนหย่อมด้านหน้าอาคารประถมศึกษา
           ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นปฐมวัย 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยมี บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มีนักเรียนจำนวน  1,621  คน 
           ด้านการจัดการเรียนการสอน
            - เปิดแผนการเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) ขั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 1
มีนักเรียนจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น 517 คน
            - จัดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำในภาคเรียนที่ 2
            - เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 40 เครื่อง
            - เริ่มจัดการนิเทศก์รูปแบบ Coaching เพื่อชี้แนะและเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
           ด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
            - สร้างสะว่ายน้ำ ขนาด 25 X 12.5 เมตร สำหรับการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และ
สระว่ายน้ำขนาด 3 X 12.5 เมตร สำหรับการเรียนการสอนในระดับบริบาล และก่อนประถมศึกษาโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และทำพิธีเปิดและเสกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยคุณพ่อไพยง มนิราช อุปสังฆราช
           - จัดทำห้องทำงานสำหรับที่ปรึกษาและครูผู้สอนในแผนการเรียน Intensive English Program
           - ปรับปรุงอาคารประถมศึกษาโดยการทาสีทั้งภายในห้องเรียน และภายนอกอาคาร
           ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นปฐมวัย 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยมี บาทหลวงมงคล
จันทรสุขสันต์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มีนักเรียนจำนวน  1,669  คน
           ด้านการจัดการเรียนการสอน
            - ขออนุญาตและทำการเปิดการเรียนการสอนบริบาล อายุ 2 ขวบบริบูรณ์ ถึง 3 ขวบ
            - ส่งเสริมความสามารถพิเศษตามความสนใจของนักเรียนด้านดนตรี โดยจัดซื้อเครื่องดนตรีสำหรับวงโยธวาทิต
เพิ่มเติม
           - จัดการแข่งขันว่ายน้ำ Anuchon Championship ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการ
ฝึกฝนทักษะการว่ายน้ำ
           ด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
           -
สร้างห้องอาบน้ำ ห้องสุขา ที่สำหรับปัสสวะ และที่แปรงฟัน ล้างมือ สำหรับนักเรียนบริบาล
           - จัดทำห้องสำหรับการเรียนรู้บริบาลเพิ่มจำนวน 1 ห้อง
           - สร้างห้อง Vincent de Paul Information Technology สำหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม
การเรียนรู้สำเร็จรูป
           - ทาสีด้านหลังอาคารอนุบาล และบ้านพักครูต่างชาติ
           - ปรับสภาพและจัดทำที่สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ด้านข้างทางเข้าประตู 1
           - ปรับถนนทางเข้าประตู 2 และ 3 ให้มีความปลอดภัยและสวยงาม
           ผู้บริหาร คณะครู และบุคลาการภายในโรงเรียนทุกคน ต่างมีความมุ่งมั่น และทุ่มเทในการจัดการศึกษาอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ในภายภาคหน้า

ประวัติโรงเรียนอนุชนศึกษา
1/1   ถนนคลองชลประทานฝั่งซ้าย   ตำบลตะคร้ำเอน  อำเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี   71130  โทร. 034-561803   โทรสาร. 034-562498