โรงเรียนอนุชนศึกษา     เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน เดิมตั้งอยู่เลขที่ 23/1 หมู่ 4 ถนนแสงชูโตสายเก่า ตำบลท่าเรือ  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2506 และได้รับใบอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2507 สามารถรับนักเรียนได้ 250 คน โดยการบริหารงานของนางยุพิน ทรัพย์เย็น เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่

             วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2532    ทางสังฆมณฑลราชบุรีได้ซื้อกิจการและใบอนุญาตต่าง ๆ มาดำเนินการแทน
และได้โอนกิจการเข้ามาอยู่ในเครือคาทอลิก   สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  โดยมีบาทหลวงประสงค์  ยนปลัดยศ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และนายสยาม ป้องกัน  เป็นครูใหญ่ มีครู 21 คน และ นักเรียน 566 คน

            ปีการศึกษา 2533 มีนักเรียน 568 คน ครู 27 คน
            ต่อมาโรงเรียนอนุชนศึกษา   ได้ซื้อที่ดินจำนวน 12 ไร่  และสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่บริเวณ เลขที่1/1 ถ.คลองชลประทานฝั่งซ้าย  
ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยสร้างอาคารสำหรับระดับ ประถมศึกษา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ศิลาฤกษ์สำหรับ
อาคารหลังใหม่นี้ได้รับการเสก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 โดยพระสังฆราชยอห์นบอสโก มนัส จวบสมัย ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน
เพื่อให้ทันสำหรับเปิดปีการศึกษา จำนวน 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน 18 ห้องเรียน และก่อสร้างจนแล้วเสร็จในเวลาต่อมา เพื่อรองรับจำนวน
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น จึงไดทำการก่อสร้างอาคารสำหรับแผนกอนุบาล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  จำนวน 16 ห้องเรียนขึ้น
สร้างโรงอาหาร  โรงครัว และห้องน้ำ
            โรงเรียน ได้รับอนุญาตให้ย้ายกิจการโรงเรียนมาอยู่แห่งใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็่จ ตามใบอนุญาตเลขที่ 89/2534 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2534 เป็นต้นมา    มีครู 33 คน นักเรียนประถมศึกษาจำนวน 478 คน และอนุบาลจำนวน 402 คน รวม 880 คน 
              ปีการศึกษา 2536   ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมด้านหน้าอาคารอนุบาล จำนวน 3 ไร่ เพื่อทำสนามเด็กเล่นและที่วิ่งเล่น ออกกำลังกาย นอกจากนี้ได้สร้างทางเข้าอาคารอนุบาล (ประตู 3) เป็นถนนลูกรัง เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาจราจร
              ปีการศึกษา 2537  สร้างศาลาการเรียนรู้ด้านหน้าอาคารอนุบาล และทำการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการ ราดยางแอสฟัลท์แทน ได้ทำการต่อเติมบ้านพักและห้องทำงานซิสเตอร์
              ปีการศึกษา 2538  ขออนุญาตเปลี่ยนตราประจำโรงเรียนตามใบอนุญาตเลขที่ กจ.0327/3564
              ปีการศึกษา 2539  สร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับประถม จำนวน 1ห้องประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง
              ปีการศึกษา 2540 บาทหลวงประสงค์ ยนปลัดยศ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวีรศิลป์ โดยมีบาทหลวงสุรพล นันทพรพิสุทธิ์ มาบริหารในตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ มีบาทหลวงปรีชา พลอยจินดา เป็นครูใหญ่
              ปีการศึกษา 2541  โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก จึงได้เพิ่มชั้นเรียนในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 จากเดิมจำนวน 3 ห้อง เพิ่มเป็น 4 ห้อง
              ปีการศึกษา 2542  ได้ทำการต่อเติมโรงอาหารให้กว้างขวางและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและครูที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สร้างศาลาสำหรับผู้ปกครองรอรับนักเรียนที่หน้าประตู 1 นอกจากนี้ยังได้สร้าง ห้องคหกรรมและห้องพลศึกษา-ลูกเสือ ด้านริมกำแพงสนามฟุตบอล
 แผนกอนุบาลได้ทำการปรับปรุงห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยการวาดภาพบนฝาผนังห้อง ได้สร้างห้องคอมพิวเตอร์สำหรับแผนกอนุบาล
โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง
             ทางมิสซังราชบุรีได้อนุมัติให้ก่อสร้างบ้านพักสำหรับพระสงฆ์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องนอน 4 ห้อง
ห้องทำงาน 1 ห้อง ห้องรับแขก 1 ห้อง ห้องอาหาร 1 ห้อง ได้ทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และทำพิธีเสก โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย
             ปีการศึกษา 2543  ได้ทำการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์  ห้อง Sound Lab   ห้องนาฏศิลป์- จริยศึกษา ห้องโสตทัศนศึกษาทำป้ายชื่อโรงเรียน
ทางเข้าด้านหน้าโรงเรียน ปรับปรุงทัศนียภาพด้านนอกกำแพงด้วยการวาดภาพ การละเล่นของเด็กไทย ด้านการจัดการเรียนการสอนเน้น
ความเอาใจใส่และการสอนแบบมืออาชีพ อาคารเรียนและ บริเวณโดยรอบได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน จนได้รับความไว้วางใจ
และความศรัทธาจากท่านผู้ปกครอง
              ปีการศึกษา 2544 บาทหลวงสุรพล นันทพรพิสุทธิ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนดรุณา ราชบุรี โดยมี บาทหลวงธาดา พลอยจินดาดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโดยมี บาทหลวงปรีชา พลอยจินดา ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ ในปีนี้ได้ปรับปรุงบริเวณ
หน้าอาคารเรียนแผนกประถมให้ดูโล่งและกว้างขวางขึ้นได้ปรับปรุง ห้องสมุดใหม่ โดยทำพิธีเปิดเมื่อวันที่26 มิถุนายน 2544 และแผนกอนุบาล
ได้สร้างหลังคาโค้งคลุมสนามเด็กเล่นด้านหน้าอาคารเรียน
              ปีการศึกษา 2545 ปรับปรุงที่ดื่มน้ำสำหรับนักเรียนและเวทีการแสดงในโรงอาหาร
              ปีการศึกษา 2546 สร้างและปรับปรุงห้องประกอบการระดับประถม ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรีไทย-สากลและปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล ที่นั่งหน้าอาคารเรียนอนุบาล
              ปีการศึกษา 2547 ได้เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 2 ซึ่งในปีนี้มีนักเรียน ทั้งหมด 1,539 คน มีครูจำนวน 67 คน ครูต่างชาติ 1 คนและบุคลากรสนับสนุนจำนวน 14 คน โรงเรียนได้ ปรับปรุงและขยายบริเวณโรงอาหาร   สร้างหลักไม้เลื้อยหน้าอาคารเรียน ระดับประถม
และเพิ่มเรือนนั่งพัก สำหรับนักเรียนเพื่อนั่งพักผ่อน
            ปีการศึกษา 2549 ดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1- ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี บาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้ลงนามแทน
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 1,903 คน มีครูจำนวน 74 คน ครูต่างชาติ 2 คนและบุคลากรสนับสนุนจำนวน 15 คน
ทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงตกแต่งสวนหย่อมหน้าแม่พระและสร้างอาคารเรียน มารีอา 4 ชั้นหลังใหม่ เพื่อใช้เป็นสถานศึกษา สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
           ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนได้ดำเนินการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ครูใหญ่ มีครูจำนวน  68  คน    บุคลากรสนับสนุน  21  คน มีนักเรียนจำนวน  1,967  คน ได้เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นบริเวณอาคารประถมศึกษาและทาสีตัวอาคาร  เปลี่ยนเครื่องเล่นสนามที่อาคารอนุบาล  ขยายห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  จากเดิม 3 ห้อง เป็น 4 ห้อง
           ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีบาทหลวงเสกสิฐ   เล้ากิจเจริญ 
 ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการมีครูจำนวน  67 คน  บุคลากรสนับสนุน  16 คน มีนักเรียนจำนวน1,975คน 
ในปีนี้ได้มีการดำเนินการก่อสร้างหลังคาหน้าอาคารประถมพร้อมทั้งปูกระเบื้อง พื้นหน้าอาคารประถมเพิ่มเติม และได้ซื้อคอมพิวเตอร์-โต๊ะคอมพิวเตอร์
์สำหรับการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ อนุบาลและสำหรับครูผู้สอนในทุกระดับ
           ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีบาทหลวงเสกสิฐ   เล้ากิจเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มีครูจำนวน 85 คน  บุคลากรสนับสนุน 15  คน นักเรียนจำนวน 1,910 คน 
ในปีนี้ได้มีการดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์  สำหรับการเรียนการสอนของสำหรับครูผู้สอนในทุกระดับจัดทำเครื่องเล่นที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับ
นักเรียนอนุบาล
           ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นปฐมวัย 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยมีบาทหลวงเสกสิฐ  
เล้ากิจเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มีครูจำนวน  79  คน  บุคลากรสนับสนุน  15 คน     มีนักเรียนจำนวน   1,850   คน  ในปีนี้ ได้มีการดำเนินการสร้างห้องน้ำจำนวน  10  ห้อง  จัดสร้างซุ้มแม่พระ  ปูตัวหนอนบริเวณสนามเครื่องเล่นในระดับปฐมวัย และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโบสถ์
            ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยมีบาทหลวงเสกสิฐ เล้ากิจเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มีนักเรียนจำนวน  1,750  คน ได้มีการดำเนินการสร้างห้องน้ำเพิ่มในระดับอนุบาล
 ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ดำเนินการสร้างอนุเสาวรีย์พระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนด้านหน้าอาคารอนุบาล
           ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นปฐมวัย 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ดำรงตำแหน่ง
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ
           ด้านการจัดการเรียนการสอน
           - ได้ทำการปรับเปลี่ยนคาบเรียนจาก 7 คาบ เป็น 8 คาบ/วัน ในระดับอนุบาลโรงเรียนได้จัดคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติมากขึ้น
           - เริ่มการจัดการเรียนกาสอน Project Approach ในระดับก่อนประถมศึกษา
           - เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
           ด้านการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
           - สร้างโดมหน้าอาคารประถมศึกษา พร้อมทั้งเวที พื้นคอนกรีตขัดมัน เพื่อใช้ในการจัดงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
           - ปรับปรุงห้องธุรการ-การเงิน ให้ทันสมัยและมีบรรยากาศของการทำงาน
           - ปรับปรุงห้องพยาบาลทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
           - จัดทำห้องสำหรับครูจัดทำเอกสารโรงเรียน เพื่อรองรับการประเมินต่าง ๆ
           - ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนหน้าอาคารประถมจากถนนราดยางเป็นคอนกรีต พร้อมทั้งวางระบบท่อระบายน้ำ
           - ปูกระเบื้องพื้นภายในโดมหน้าอาคารอนุบาล
           - ปรับปรุงอาคารอนุบาลด้วยการทาสีอาคารภายนอก
           - ต่อเติมหลังคาโดมอนุบาลให้ยื่นออกไปครอบถนน เพื่อให้นักเรียนขึ้น-ลงรถในเวลาฝนตก
           - สร้างหลังคาด้านข้างวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด โดยเชื่อมต่อกับโรงอาหาร
           ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นปฐมวัย 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยมี บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ดำรงตำแหน่ง
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ
           ด้านการจัดการเรียนการสอน
           - โรงเรียนเปิดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรงในทุกระดับ
           - ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้เรียนและฝึกฝนทักษะการสนทนาภาษากับครูต่างชาติชาวตะวันตกเจ้าของภาษา โดยเพิ่มคาบเรียนเป็น 4 คาบ/สัปดาห์
            - จัดการเรียนการสอนดนตรีสากลสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 เรียนอูคูเลเล่ ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนกีต้าร์
            - เริ่มการเรียนการสอนในรูปแบบ Project Approach ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3
            ด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
            - ปรับปรุงห้องสุขาสำหรับแผนกประถมศึกษา และสร้างที่แปรงฟัน ล้างมือด้านข้างห้องสุขา
            - สร้างห้องอาบน้ำ ห้องสุขา และที่แปรงฟัน ล้างมือสำหรับแผนกก่อนประถมศึกษา
            - สร้างสำนักงานพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณทางเข้าประตู 1
            - สร้างป้ายวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ บริเวณกำแพงประตู 1
            - บูรณะวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ดทั้งภายในและภายนอก สำหรับการฉลอง 25 ปี ของวัด
            - จัดทำห้องทำงานครูต่างชาติ
            - จัดทำห้อง Multi Media จำนวน 2 ห้อง สำหรับแผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
            - ปรับปรุงอนุเสาวรีย์แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ดภายในส่วนหย่อมด้านหน้าอาคารประถมศึกษา
           ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นปฐมวัย 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยมี บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ดำรงตำแหน่ง
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มีนักเรียนจำนวน  1,621  คน 
           ด้านการจัดการเรียนการสอน
            - เปิดแผนการเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) ขั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น 517 คน
            - จัดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำในภาคเรียนที่ 2
            - เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 40 เครื่อง
            - เริ่มจัดการนิเทศก์รูปแบบ Coaching เพื่อชี้แนะและเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
           ด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
            - สร้างสะว่ายน้ำ ขนาด 25 X 12.5 ม. สำหรับการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และสระว่ายน้ำขนาด 3 X 12.5 ม. สำหรับการเรียนการสอนในระดับบริบาล และก่อนประถมศึกษาโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และทำพิธีเปิดและเสกเมื่อวันที่
ี่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยคุณพ่อไพยง มนิราช อุปสังฆราช
           - จัดทำห้องทำงานสำหรับที่ปรึกษาและครูผู้สอนในแผนการเรียน Intensive English Program
           - ปรับปรุงอาคารประถมศึกษาโดยการทาสีทั้งภายในห้องเรียน และภายนอกอาคาร
           ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นปฐมวัย 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยมี บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์
ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มีนักเรียนจำนวน  1,669  คน
           ด้านการจัดการเรียนการสอน
            - ขออนุญาตและทำการเปิดการเรียนการสอนบริบาล อายุ 2 ขวบบริบูรณ์ ถึง 3 ขวบ
            - ส่งเสริมความสามารถพิเศษตามความสนใจของนักเรียนด้านดนตรี โดยจัดซื้อเครื่องดนตรีสำหรับวงโยธวาทิตเพิ่มเติม
           - จัดการแข่งขันว่ายน้ำ Anuchon Championship ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการฝึกฝนทักษะการว่ายน้ำ
           ด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
           -
สร้างห้องอาบน้ำ ห้องสุขา ที่สำหรับปัสสวะ และที่แปรงฟัน ล้างมือ สำหรับนักเรียนบริบาล
           - จัดทำห้องสำหรับการเรียนรู้บริบาลเพิ่มจำนวน 1 ห้อง
           - สร้างห้อง Vincent de Paul Information Technology สำหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้สำเร็จรูป
           - ทาสีด้านหลังอาคารอนุบาล และบ้านพักครูต่างชาติ
           - ปรับสภาพและจัดทำที่สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ด้านข้างทางเข้าประตู 1
           - ปรับถนนทางเข้าประตู 2 และ 3 ให้มีความปลอดภัยและสวยงาม
           ผู้บริหาร คณะครู และบุคลาการภายในโรงเรียนทุกคน ต่างมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการจัดการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ในภายภาคหน้า

         ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นปฐมวัย 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มีครูจำนวน 87 คน บุคลากรสนับสนุน 9 คน มีนักเรียนจำนวน 1,704 คน ในปีนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงอาหาร โดยทำการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเป็นเมทัลชีท ทำช่องระบายลมด้านบนสุดของหลังคา และทาสีโต๊ะม้านั่งทานอาหาร ก่อสร้างบ้านพักคนงานบริเวณหลังสระว่ายน้ำ ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง, ห้องน้ำ 1 ห้อง และห้องครัว 1 ห้อง เปลี่ยนกระเบื้องพื้นห้องจากที่ชำรุดห้องเรียนมัธยม เทพื้นคอนกรีตทางเดินริมกำแพงระดับอนุบาล เพื่อใช้เป็นทางเดินเข้าประตูโรงเรียน (ประตู 3) อย่างปลอดภัย ติดตั้งทีวีเพิ่มเติมจำนวน 28 เครื่อง ติดพัดลมโคจรระดับมัธยม ห้องเรียนละ 2 ตัว ติดตั้งราวเหล็กบริเวณอาคารเรียนอนุบาล
และอาคารเรียนประถม
           ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นปฐมวัย 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มีครูจำนวน 87 คน บุคลากรสนับสนุน 9 คน มีนักเรียนจำนวน 1,726 คน ในปีนี้ได้ดำเนินการการก่อสร้างโดมบริเวณหน้าอาคารเรียนมัธยม เปลี่ยนกระเบื้องพื้นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมจากการชำรุด ทาสีอาคาร
เรียนระดับมัธยม ติดตั้งโทรทัศน์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมและบริเวณโรงอาหาร
           ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นปฐมวัย 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มีครูจำนวน 87 คน บุคลากรสนับสนุน 9 คนมีนักเรียนจำนวน 1,750 คน
ในปีนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณศาลาบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นห้องสหกรณ์เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง และมีการสร้างน้ำตกบริเวณหน้าโรงเรียน
           ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นปฐมวัย 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มีครูจำนวน 87 คน บุคลากรสนับสนุน 9 คนมีนักเรียนจำนวน 1,706 คน  ในปีนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารโดยทำการเปลี่ยนพื้นกระเบื้องทั้งหมดในบริเวณโรงอาหารและก่อปูนบริเวณต้นเสาทุกต้นรอบโรงอาหารเพื่อลด
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับ นักเรียน มีการจัดทำตู้ใส่เกียรติบัตรบริเวณหน้าห้องพักครูประถมเพื่อสำหรับแสดงผลงานของครู นักเรียน ที่ได้รับจากการไปแข่งขัน
ต่างๆ มีการปรับปรุงผ่านม่านห้องประชุมใหญ่ และมีการปรับปรุงสวนหย่อมรอบเสาธงบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อเป็นที่พักผ่อนให้สำหรับนักเรียนมานั่งพักผ่อนในช่วงพักกลางวันและเป็นที่พักผ่อนสำหรับผู้ปกครองที่มารอรับนักเรียนในช่วงกลับบ้าน
           ปีการศึกษาปัจจุบัน โรงเรียนดำเนินการสอนระดับชั้นปฐมวัย 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มีครูจำนวน 91 คน บุคลากรสนับสนุน 7 คนมีนักเรียนจำนวน 1,705 คน  ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทางโรงเรียนได้ดำเนินติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย อ่างมือสแตนเลส เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ และมีการขยายห้องเรียนเพิ่มสำหรับนักเรียนเพื่อเว้นระยะความปลอดภัยจึงปรับปรุงห้องเรียนทางฝั่งตึกมัธยมศึกษาชั้นที่ 4 ทั้งหมด และมีการสร้างโดมจอดรถสำหรับคุณครูและผู้ปกครองบริเวณสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุชนศึกษา


ประวัติโรงเรียนอนุชนศึกษา
1/1   ถนนคลองชลประทานฝั่งซ้าย   ตำบลตะคร้ำเอน  อำเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี   71130  โทร. 034-561803   โทรสาร. 034-562498