ตราประจำโรงเรียน

กางเขน หมายถึงสัญลักษณ์ศาสนาคริสต์ที่แสดงถึง หลักธรรมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ
คบเพลิง หมายถึง มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถประดุจความสว่างที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ห้าห่วง หมายถึง ความรัก ความสามัคคี ภายในองค์กรและระหว่างองค์กรในการจัดการศึกษา
          ให้บรรลุเป้าหมาย
ช่อมะกอก หมายถึง มีความเจริญก้าวหน้านำไปสู่ความสำเร็จ แห่งชีวิต

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ราชพฤกษ์

        ต้นราชพฤกษ์  ความหมาย  เป็นต้นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงจะออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง
ในเดือนมีนาคมแสดงถึงความเพียรพยายามในการศึกษาจนประสบผลสำเร็

 สีประจำโรงเรียน : แดง - ขาว

     สีแดง หมายถึง ความมุ่งมั่นในการศึกษา และพัฒนาตนเอง
     สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

    วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

     


     

          โรงเรียนอนุชนศึกษา ปลูกฝัง (มุ่งพัฒนา) ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างสุขภาวะ
และสุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการเรียนรู้และการทำงาน บูรณาการ
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร และคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ภายใต้ระบบการบริหารงานที่ทันสมัยและมีปร
ะสิทธิภาพ

อัตลักษณ์

               นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบอย่างพระแม่มารี

 

 

เอกลักษณ

                       อนุชนไหว้งาม ตามแบบไทย 


อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ของโรงเรียน