1/1   ถนนคลองชลประทานฝั่งซ้าย   ตำบลตะคร้ำเอน  อำเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี   71130  โทร. 034-561803   

 

 

    
    - รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2558

     รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2559

          1. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559

          2. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

 

 

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR