1/1   ถนนคลองชลประทานฝั่งซ้าย   ตำบลตะคร้ำเอน  อำเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี   71130  โทร. 034-561803    

 

 


   รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2558

    รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2559

          1. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559

          2. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

     รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2560

          1. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560

          2. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

     รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2561

          1. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

          2. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

   รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2562

   รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2563

   รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2564

          1. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564

          2. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

   รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2565

         1. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

         2. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

   รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2566

         1. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

         2. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

 

 

 

 

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR